KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASIVE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca TÜRKİYE ÇİMENTO SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ (“BİRLİK”) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü”ne ilişkin olarak hazırlanmıştır. Birliğimiz kişisel verilerin öneminin ve bu verilerin kaydedilmesinin/kullanılmasının taşıdığı sorumluluğun bilinciyle ve hassasiyetle hareket etmektedir. BİRLİK olarak kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde Kanun’a ve dürüstlük kuralına uygun davranılmasına ihtimam gösterilmekte olup işbu Aydınlatma Metni ile de tarafımızca işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

Veri Sorumlusu

Kanun hükümleri ve ilgili düzenlemeler uyarınca uyarınca BİRLİK, işlediği veriler bakımından “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

Genel Müdürlük Adres: Tepe Prime A Blok Kat:18-19 Eskişehir Devlet Yolu 9.km  No:266 06800 ANKARA

Telefon: 444 50 57

Faks: 0 312 265 09 05

İnternet Adresi: www.turkcimento.org.tr

E-posta Adresi: info@turkcimento.org.tr

İşlenen Kişisel Veriler

BİRLİK ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

  1. Kimlik Bilgileriniz: Adı soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, fotoğraf, kimlik ve kimlik numarası;
  2. İletişim Bilgileriniz: İşyeri adresi, ev adresi, e-posta, telefon, cep telefonu, ikametgah, adres kayıt sistemi kayıtları;
  3. Banka Hesap Verileriniz: Banka hesap numarası, IBAN numarası gibi banka hesap verileri;
  4. Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Kamera kayıtları;
  5. Siber Güvenliğe İlişkin Verileriniz: Kullanıcı adları, şifreler, denetim izleri, IP adresi, WEB sayfası erişim logları ile logları içeren siber güvenliğe ilişkin veriler;

İşleme Amaçları
BİRLİK ile ilişkinize göre ve bu kapsamda elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenebilecektir.

- İş Kanunu ve sosyal güvenlik mevzuatının uygulanması,
- Etkinlik ve organizasyon yönetimi,
- Etkinlik ve organizasyonlar sırasında işlenen verilerin sosyal mecralar ile basın yayın kuruluşları ile paylaşılması ve Sosyal medya hesaplarının yönetilmesi,
- Birliğimizin yürütmüş olduğu eğitim, seminer ve konferans programlarına katılımın sağlanması ve programa kayıt süreçlerinin yürütülmesi;
- Tedarikçilerden alınan hizmetlerin faturalandırılması ve faturaların ilgililerine ulaştırılması;
- Bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi;
- Dergi gönderimi;
- Komite üyelik süreçlerinin ve komite içi iletişimin sağlanması;
- Birlik ile iş ortaklığı, iş ilişkileri ve paydaş ilişkisi içerisinde bulunan işletmelerin temsilcileri ile iletişim kurulması ve iş ve sözleşme ilişkilerinin kurulması ve ifası;
- Birliğimizin tedarikçileriyle yapılan mal/hizmet alım sözleşmelerinin icra edilmesi;
- Birliğimizin meşru menfaatlerinin ve güvenliğinin sağlanması ile hukuki ve ticari güvenliğin sağlanması;
- Kalite ve standart denetimlerimizin yapılabilmesi;
- Dava dosyalarının, ihtarnamelerin ve hukuki işlerin yürütülmesi için tutulması ve saklanması, icra takiplerinin yönetilmesi;
- Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi;
- Gelen giden evrakların kaydının, takibinin sağlanması;
- Dışarıdan danışmanlık alımı;
- Ofis güvenliği için kamera kayıtlarının alınması
- Binamız ve yerleşkemizde güvenliğin sağlanması,
- Ziyaretçi giriş-çıkış kontrollerinin yapılması,
- Ziyaretçi giriş kartlarının oluşturulması,
- Misafirlerin karşılanması ve irtibat kurulması,
- Misafirlerin alınan iletişim bilgilerinin rehbere kaydedilmesi ve saklanması,
- Paydaşlarımızca yapılan toplantılara ve saha ziyaretlerine katılımlarda Birliğimiz içinden veya üye fabrikalarımızdan uzman temsilci ismi bildirilmesi,
- Beton Plus mobil aplikasyonun yönetimi,
- Üyesi olduğumuz ve/veya ilgili olduğumuz kuruluşların  yurt içindeki ve yurt dışındaki etkinliklerine katılımcı ismi bildirilmesi,

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

BİRLİK, kişiselverileriniziBirliğimizle iletişime geçmeniz ve/veya hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, ortaklıklar, , işbirliği yaptığımız ya da sözleşme ilişkimizin bulunduğu çözüm ortakları, dâhil olmak üzere üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla yazılı ya da elektronik kanallar internet, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar veya düzenlenen eğitimler, organizasyonlar ve benzeri etkinlikler aracılığıyla veya BİRLİK tarafından oluşturulmuş olan formlar veya bunlar dışında serbest formatta; güvenlik kameralarıyla veya Kayıtlı Elektronik Posta Sistemleri üzerinden doğrudan ve yahut Birliğimizle iş ilişkisi bulunan şirketler veya mal/hizmet tedarikinde bulunan şirketler aracılığıyla yukarıda yer verilen amaç ve hizmetlerin Kanun’un 5/2-f, 5/2-c, 5/2-e, 6/2 ve 8/2-a madde hükümlerinde öngörülen çerçevede verilebilmesi amacı ile toplanmaktadır.

V- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz; Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yer alan amaçlarla; Kanun’un 8 inci maddesine uygun olarak, yurt içindeki kanunen yetkili kamu resmi kurum ve kuruluşlar, düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, iktisadi işletmeler, sözleşmeli avukatlar, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, iş ortakları, bankalar, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcılar ile paylaşılabilecektir.

Haklarınız

Birliğimiz, Kanun uyarınca tarafınıza tanınan hakları kullanabilmeniz konusunda gerekli hassasiyeti göstermekte olup Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır:

1- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2-  Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6- Verileriniz mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7- Talebiniz üzerine eksik veya yanlış işlenmiş verinizin düzeltilmesi halinde düzeltildiğinin ve işlenme sebeplerinin ortadan kalkması sebebiyle verinin silindiğinin, yok edildiğinin veya anonim hale getirildiğinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Hak ve Talepleriniz İçin Bizimle İletişime Geçmek İsterseniz:

Yukarıda belirtilen haklar kapsamında ilgili taleplerinizi dilekçe ile, noter kanalı ile, BİRLİK’e “Tepe Prime A Blok Kat:18-19 Eskişehir Devlet Yolu 9.km No:266 06800 Ankara” adresinden yazılı olarak veya info@turkcimento.org.tr adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da varsa tarafınızca Birliğimize daha önce bildirilen ve Birliğimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle, iletebilirsiniz.  Bu kapsamda yapılacak olan şahsen başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup; talepleriniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesinde yer alan işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.

Başvuru formu için tıklayınız.